Klicka här för att läsa hela artikeln.

UTDRAG

Kanske har ni inte avlägsnat någon eller några av dessa tio blockerare i er organisation? 

  1. All väsentlig makt och kontroll finns kvar i den hierarkiska linjeorganisationen utanför de agila teamen. För litet mandat delegeras till de agila teamen och enbart en illusion av autonomt arbete skapas.
  2. Värdeströmmarna som de agila teamen arbetar i är inte kundorienterade fullt ut utan anpassade till organisationsstrukturen och gamla processer.
  3. Föreställningar som inte längre är relevanta, lever kvar som en ”tyst” sanning och påverkar många beslut.
  4. Lojalitet till ledningen och den traditionella hierarkin, istället för till kunderna, blockerar fritt tänkande och medarbetarnas mod att utmana.
  5. Ledarna i organisationen missförstår betydelsen av självledarskap och kräver mer ansvar av medarbetarna, utan att ge dem träning i att ta eget ansvar och förstå konsekvenserna av egna beslut.
  6. Ledningen anser att information, data och resultat är för känslig för att lämna ut till de agila teamen, som inte kan mäta och följa sitt eget resultat eller ta välgrundade beslut.
  7. Chefer får inte det stöd och den träning de behöver för att utveckla sig själva eller sina team i självledarskap och själv-organiserat arbete.
  8. Medarbetarna ses som ankare som blockerar förändringen till agilt arbetssätt istället för som motorn i transformationen
  9. Styrmodellen och KPI:er anpassas inte till det agila arbetssättet utan är uppsatt för att kunna visa ledning, aktieägare och styrelse att cheferna i organisationen nått de finansiella målen. Prioritering och styrning av utvecklingsbudgetar sker i allt väsentligt på samma sätt som före det agila införandet.
  10. De agila teamen får begränsat utrymme för innovation, experimenterande och nytänkande som inte anses lika prioriterat som annan utveckling.