Processledning hos oss innebär att vi leder en förändring eller ett specifikt uppdrag åt ett företag eller en organisation där medarbetare från företaget eller organisationen är involverade. Till att börja med gör vi en uppdragsbeskrivning av vad som ska genomföras. Vi diskuterar igenom syfte och mål, vad som ska ha hänt när vi är klara. Vi hjälps åt att klargöra omfång och övergripande krav. Vi diskuterar igenom ett arbetssätt som passar för er och sätter upp en organisation som ska vara delaktig, det är oftast en beslutsgrupp och en eller flera arbetsgrupper. Vi gör ett övergripande tidsschema och uppskattar en investering som är kopplad till flera avstämningspunkter och faser där ni beslutar om processen ska stanna eller fortsätta. I en pågående process är människorna den viktigaste resursen. Vi människor är som bekant olika och vi reagerar inte på samma sätt kring exempelvis en förändring. Vi har stor erfarenhet av att möta människor i olika positioner och i olika reaktioner. Vi har en stor verktygslåda att använda oss av för att lyckas att genomföra processen i mål.

Exempel på uppdrag

Processledare, Knivsta kommun, Underlag till en näringslivsstrategi. Processledare med huvudsaklig uppgift att strukturera och leda arbetet med att genomföra dialogmöten och workshops som till huvudsaklig del genomförs digitalt. Framtagandet av strategin sker i nära samverkan med politik, förvaltning, näringsliv och andra intressenter. Näringslivsstrategin ska peka ut en viljeinriktning och ta fram en gemensam och förankrad målbild med prioriterade målområden för näringslivets utveckling i Knivsta. Strategin omfattar kommunens samtliga verksamheter för att, med ett samlat grepp, skapa tydliga förutsättningar för företagens möjligheter att verka, växa och etablera sig i Knivsta.

Processledare, Svenskt Näringsliv, Uppsala kommun och Region Uppsala. Arrangera utvecklingsdag för ett 100-tal studie- och yrkesvägledare Uppsala län den 8 oktober 2019. Målgruppen fick uppdaterad kunskap om arbetsmarknaden i Uppsala län.  Arbetet bestod i att föreslå och upprätta programinnehåll, kontakt med tilltänkta talare, boka medverkande och rent praktiskt genomföra och kvalitetssäkra arrangemanget på plats. Ta fram och hantera minutprogram och inbjudan.